Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЪДЖЕТА ЗА 2019

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Септември,

Председателят на Общински съвет - Септември кани местната общност на публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на община Септември за 2019 г. С поканата и материалите по публичното обсъждане може да се запознаете по-долу.

Покана за публично обсъждане

Материали по публичното обсъждане