Новини

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ (2020 – 2024 Г.)

Настоящият план за действие за общинските концесии в Община Септември за 2020 г. се приема на основание чл.8 ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.40 от Закона за концесиите (ЗК), обн. ДВ, бр.96/01.12.2017 г., доп. ДВ, бр. 103/28.12.2017 г., изм. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 март 2019г., доп.ДВ. бр.60 от 30 юли 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019 г., в сила от 02.01.2018 г., Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, в сила от 29.05.2018 г., приета с ПМС № 83/22.05.2018 г., обн. ДВ бр.44/29.05.2018 г., и в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027).

Планът за действие за общинските концесии се разработва в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите за всеки програмен период. С него се определят концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите, за съответния програмен период.

Съдържанието на плановете за действие се определя по години и по планирани процедури за определяне на концесионер (проекти за концесии).

Ако за съответния програмен период не се предвижда възлагане на концесии Кметът на общината не изготвя, съответно общинският съвет не одобрява План за действие. Ако впоследствие възникне необходимост от възлагане на една или повече концесии, за да се осигури законосъобразното откриване на процедурите за определяне на концесионер, е необходимо преди това да се приеме План за действие за съответния период.

С ПРОЕКТА на План за действие за общински концесии на Община Септември (2020 – 2024 г.) може да се запознаете тук.