Новини

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 23 ОКТОМВРИ 2020

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, председателите на постоянните комисии по Образовани и Устройство на територията свикват заседания на 23 ОКТОМВРИ 2020 г.