Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Наредба за определянето и администрирането  на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември е приета от Общински съвет - Септември.

В изпълнение на чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и във връзка с факта, че разпоредбата регламентираща ползването на услугите на домашен социален патронаж е остаряла е наложително да се направи актуализация на настоящата Наредба, с цел да се приведе в съответствие с реалните обстоятелства и да се приведе в съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания.

В Наредбата има заложени текстове, които не отговарят на обективната действителност и е наложително да бъдат актуализирани – „Чл.26. (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, за патронирани с пенсии под 80 лв. се заплаща такса в размер на 60% от размера на личния доход.“ Такива пенсии към настоящия момент не съществуват, а патронираните лица не декларират своите пенсии, за да се ползват от облекчението.

Тази възможност се предоставя съгласно ЗМДТ и е включена в текстовете на Наредба за определянето и администрирането  на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември.

Фактическите основания за предложените допълнения и изменения са привеждането на нормативната база, на Община Септември в съответствие Закон за местните данъци и такси и с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата и Закон за местните данъци и такси.

Предвид на гореизложеното промяната на Наредбата е наложителна.

Подробно с мотивите и проекта за изменение и допълване на Наредбата може да се запознаете тук.