Новини

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ 2021

  • Печат

Годишната програма на община Септември за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. се приема на основание чл.8, ал.9 от ЗОС и е съобразена с чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно „в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управление и разпореждането с имоти – общинска собственост се извършва под контрола на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Настоящата програма отразява намеренията на Община Септември за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. Тя съдържа:

  • Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
  • Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
  • Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти
  • Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.
  • Имоти, които община Септември има намерение да предоставя безвъзмездно за управление
  • Мерки за обезпечаване на териториално-устройствени предпоставки
  • Заключение

С Проекта на Програмата може да се запознаете тук.