Новини

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021-2025

  • Печат

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия /ОбПНРБ/, се разработва на основание чл. 6д , ал. 1 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ за изпълнение на целите на Областната програма за намаляване на риска от бедствия  /ОПНРБ/  и във връзка  с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита  при бедствия.

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия съдържа оперативни  цели от Националната програма за намаляване  на риска от бедствия 2021-2025 г. /НПНРБ/, както и дейности за реализиране на  оперативните цели на общинско ниво.

Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическото състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизнено важен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и устойчиво развитие в общината.

С проекта на програмата може да се запознаете тук.