Наредби

НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества
[Последна актуализация - 22 октомври 2018 г.]

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти  и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Септември
[Публикувана - 25 септември 2018 г.]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Септември
[Последна актуализация - 23 март 2018 г.]

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 06 декември 2017 г.]

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 27 юли 2017 г.]

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 11 юли 2017 г.]

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Септември - ОТМЕНЕНА
[Последна актуализация - 05 юни 2014 г.]

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 19 април 2017 г.]

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 28 февруари 2017 г.]

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 11 ноември 2013 г.]

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие
[Последна актуализация - 19 октомври 2016 г.]

Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските територии на Община Септември
[Последна актуализация - 31 август 2016 г.]

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 18 август 2016 г.]

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 15 юли 2016 г.]

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Септември
[Последна актуализация - 09 март 2015 г.]

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 26 септември 2014 г.]

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 24 март 2014 г.]

Наредба за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 11 ноември 2013 г.]

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 22 март 2013 г.]

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) на територията на Община Септември и действия за ограничаване на популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки
[Последна актуализация - 23 ноември 2012 г.]

Наредба за ползване на пасища и мери, собственост на Община Септември
[Последна актуализация - 23 ноември 2012 г.]

Наредба за управление на горските територии на Община Септември
[Последна актуализация - 23 ноември 2012 г.]

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Септември
[Последна актуализация - 06 август 2012 г.]

Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 24 август 2009 г.]

Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер
[Последна актуализация - 24 август 2009 г.]

Наредба за опазване на селскостопанското имущество, общински гори, кории, озеленени площи и декоративна растителност в Община Септември
[Последна актуализация - 24 август 2009 г.]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях  от Община Септември

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Септември /по чл. 195 , ал. 5 и чл. 57а , ал. 3 на Закона за устройство на територията – ЗУТ/