Програми

ПРОГРАМИ

 


Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.
[Дата на публикуване - 26 май 2020 г.]


Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.
[Дата на публикуване - 22 март 2021 г.]

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г.
[Дата на публикуване - 19 февруари 2020 г., Дата на последна актуализация - 23.06.2020 г.]

  Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г.
[Дата на публикуване - 18 февруари 2019 г.]

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.
[Дата на публикуване - 21 февруари 2018 г.]


Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик 2016 -2020
[Дата на публикуване - 03 ноември 2017 г.]


Програма за енергийна ефективност на Община Септември 2020 - 2030
[Дата на публикуване - 19 февруари 2020 г.]

Програма за енергийна ефективност на Община Септември 2016 - 2018
[Дата на публикуване - 14 юли 2016 г.]


Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - краткосрочна 2019 - 2022 и дългосрочна 2019 - 2029
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2016 - 2018
[Дата на публикуване - 14 юли 2016 г.]


Програма за управление на Община Септември 2020 - 2023
[Дата на публикуване - 18 декември 2020 г.]

Програма за управление на Община Септември 2019 - 2023
[Дата на публикуване - 19 февруари 2020 г.]

Програма за управление на Община Септември 2015 - 2019
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]


Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Септември 2012 - 2016
[Дата на публикуване - 12 април 2013 г.]