РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №1 от заседанието, проведено на 06.11.2019 г.

РЕШЕНИЕ №2/06.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 13 ноември 2019 г.]

Относно: Избор на Временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и предложение за състав на постоянните комисии към ОбС

РЕШЕНИЕ №1/06.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 13 ноември 2019 г.]

Относно: Предложение за избор на Председател на Общински съвет