РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №2 от заседанието, проведено на 14.11.2019 г.

РЕШЕНИЕ №3/14.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 15 ноември 2019 г.]

Относно: Определяне състава на постоянните комисии към Общински съвет