РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №3 от заседанието, проведено на 28.11.2019 г.

РЕШЕНИЕ №24/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот,  представляващ стоматологичен кабинет, ведно с ½ идеална част от чакалня, ½ идеална част от санитарен възел, находящи се на първия етаж в сградата на Здравна служба в УПИ V- Здравна служба в кв. 45 по регулационния план на с.Виноградец с  обща площ от 31.40 кв.м. Имота е актуван с АПОС №319/25.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ №23/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот,  представляващ стоматологичен кабинет, ведно с ½ идеална част от чакалня, ½ идеална част от санитарен възел, находящи се на първия етаж на двуетажна масивна сграда - Кметство и Здравна служба в УПИ I - Кметство и Здравен дом в кв. 41 по регулационния план на с. Ветрен дол с обща площ от 20 кв.м. Имота е актуван с АПОС №1/27.04.1999г.

РЕШЕНИЕ №22/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – помещение, с обща площ от 12 кв.м. - за оптика, находящо се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център 1 - Септември” ЕООД, в УПИ I – за поликлиника, в кв.74 по регулационния план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №21/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Придобиване право на собственост от община Септември на ПИ №90 в кв. 54 по плана на с. Ветрен дол с площ от 3700 кв.м.

РЕШЕНИЕ №20/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект"Аварийно възстановяване и укрепване на праг 1 на река Чепинска, аварийно възстановяване на разрушени подпорни стени, рибен проход и почистване на речното легла на р. Чепинска при с. Варвара по КК на землищата на с. Варвара и с. Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №19/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на имоти 10851.8.66 и 10851.8.67, м."Алъ пара" по КК на землище с. Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №18/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на общински път от път II-84 Звъничево-Ветрен дол до път III-3706 Паталеница –Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №17/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод за захранване на имот с идентификатор 66264.11.669, м."Адата" по КК на землище гр. Септември

РЕШЕНИЕ №16/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №1296/31.07.2019 г.

РЕШЕНИЕ №15/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Приемане на План за защита при бедствия на община Септември

РЕШЕНИЕ №14/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2020г. на НК”ЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК1308232430514, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №13/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Промяна на числеността и структурата на общинската администрация 

РЕШЕНИЕ №12/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Определяне на представител на Общински съвет-Септември в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия /ОСНРБ/

РЕШЕНИЕ №11/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Откриване на  процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд-Пазарджик и създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели

РЕШЕНИЕ №10/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Необходимост от подпомагане дейността на Общински Съвет Септември от юрист

РЕШЕНИЕ №9/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Членство на Председателя на Общински съвет-Септември в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България/НАПОС/

РЕШЕНИЕ №8/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

РЕШЕНИЕ №7/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №6/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Отчет- анализ за резултатите от дейността на "Медицински център – I Септември" ЕООД за трето тримесечие на 2019 година

РЕШЕНИЕ №5/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към м. ноември на община Септември за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №4/28.11.2019 г.
[Дата на публикуване - 3 декември 2019 г.]

Относно: Актуализиране на бюджетите на второстепенните разпоредители