РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №5 от заседанието, проведено на 19.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №37/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Обявяване на движими вещи, собственост на община Септември за публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №36/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Разделяне на ПИ 10820.46.390 в м."Баталите" по КК на гр.Ветрен, община Септември

РЕШЕНИЕ №35/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на имот №2161 до кв.144 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №34/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2020г. и определяне на размера на ТБО в община Септември

Приложение №1 към РЕШЕНИЕ №34/19.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №33/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Обсъждане и приемане на Краткосрочна програма 2019-2022 г. и Дългосрочна програма 2019-2029г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници  и биогорива

РЕШЕНИЕ №32/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2020г. на ”Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД , ЕИК205323041, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №31/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Актуализиране състава на Обществения съвет, създаден по смисъла на чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона

РЕШЕНИЕ №30/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Изменение на Решение №1088/30.10.2018г., изменено и допълнено с Решение №1134/27.12.2018 г.

РЕШЕНИЕ №29/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Отпочване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на "Медицински център-Септември" ЕООД гр.Септември

РЕШЕНИЕ №28/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Определяне на представител на Общински съвет-Септември в Областния съвет за развитие на област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №27/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет - гр. Септември

РЕШЕНИЕ №26/19.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 20 декември 2019 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет–Септемврипрез първото  тримесечие на 2020 година