РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №6 от заседанието, проведено на 30.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №78/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС извършени от оператора по В и К през 2019г., като част от задължителното/минимално/ ниво приети при сключване на договор с АВ и К на обособената територия

РЕШЕНИЕ №77/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Одобряване на предварително съгласие за замяна на поземлени имоти-частна общинска собственост с равностойни такива-частна държавна собственост

РЕШЕНИЕ №76/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот,     представляващ помещение за офис с площ от 24 кв.м., находящо се в едноетажна пристройка към сградата на Кметство гр.Ветрен, попадащо в УПИ II, кв. 63 по регулационния план на гр. Ветрен

РЕШЕНИЕ №75/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, представляващ помещение за офис с площ от 8.40 кв.м., находящо се на първия етаж на сградата на Кметство с.Виноградец, попадащо в УПИ XXI- съвет и поща, кв. 40 по регулационния план на с. Виноградец

РЕШЕНИЕ №74/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020 г.

РЕШЕНИЕ №73/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Предоставяне на имоти "Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ" за възстановяване на собственици/наследници/ в стари съществуващи и възстановими реални граници

РЕШЕНИЕ №72/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост на община Септември за 2020 год.

РЕШЕНИЕ №71/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на местен път от регулацията на с.Ковачево до имот 37491.23.7 по КК на землище с. Ковачево

РЕШЕНИЕ №70/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ на имоти 66264.510.9903, 66264.623.159, 66264.21.596, 66264.623.3019 и 66264.601.3016 за изменение на ПРЗ  на УПИ с отреждане „ЖП район” в кв.155 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №69/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на общински местен път, от общински път  (Септември – Ветрен) до общински път (покрай Рьофикс) и трасе на канал, успореден на пътя  до напоителен канал (имот 66264.11.390) в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №68/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №10820.27.305 и 10820.27.344, м."Каменлив път" по КК на землище гр. Ветрен

РЕШЕНИЕ №67/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ I-1405а в кв. 117 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №66/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ VІ-зеленина в кв.9 и улица с осови точки 15а-14в кв. 9 по плана на Варварски минерални бани

РЕШЕНИЕ №65/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Частично изменение на ПР на УПИ VІІ-минерален извор в кв. 9 по плана на Варварски минерални бани

РЕШЕНИЕ №64/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Частично изменение на ПР на улица с осови точки 16-15 по плана на Варварски минерални бани

РЕШЕНИЕ №63/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПР на пространството между улици с осови точки 64-63-61 по плана на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №62/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Септември през 2020 г.

Приложение №1 към РЕШЕНИЕ №62/30.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №61/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, по процедура BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините,  финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

РЕШЕНИЕ №60/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. по договор № РД - 189 от  29.11.2016 г. по под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.

РЕШЕНИЕ №59/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Обсъждане и приемане на Програма за енергийната ефективност 2020 - 2030 г.

РЕШЕНИЕ №58/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Изграждане на кръгово движение и светофарна уредба за регулиране на движението на кръстовище, на което се пресичат Републикански път III-8402 и Републикански път I-8

РЕШЕНИЕ №57/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Възстановяване на вреди причинени от Община Септември на  Димитър Ангелов Николов от село Симеоновец

РЕШЕНИЕ №56/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Възстановяване на вреди причинени от Община Септември на  Анета Илиева Ангелова от село Симеоновец

РЕШЕНИЕ №55/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Възстановяване на вреди причинени от Община Септември на Георгена Василева Димитрова от село Симеоновец

РЕШЕНИЕ №54/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на автобус марка: ОТОЙОЛ,модел: М 50.14 СКУЛ БУС, рама №NMS085A000TU28085, двигател №8040455240218133, рег. № РА1388ВМ, собственост на община Септември

РЕШЕНИЕ №53/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Разработване на Наредба за привличане и насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Септември и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

РЕШЕНИЕ №52/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Възлагане  представляването на правата на собственост на община Септември върху частта на капитала на "МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД във връзка с Общото събрание на дружеството

РЕШЕНИЕ №51/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Приемате на културен календар на община Септември за 2020 год.

РЕШЕНИЕ №50/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община Септември и кметове на кметства в община Септември

РЕШЕНИЕ №49/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Изразходване на преходният остатък от 2019 г. за потребностите на "Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост"- с. Славовица

РЕШЕНИЕ №48/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Промени в структурата, приета с решение №1074 от 30.10.2018 г. и Решение №1163 от 27.02.2019 г.

РЕШЕНИЕ №47/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №46/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Определяне на позиция и мандат на представителя на община Септември на Общите събрания на Асоциацията по "В и К" на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД гр.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №45/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Отчет за изпълнение решенията на ОбС - Септември за периода 01.07.2019г.-31.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №44/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020-2024 г. за Окръжен съд - Пазарджик

РЕШЕНИЕ №43/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Определяне възнагражденията на общинските съветници за участие в заседания на постоянни комисии и сесии

РЕШЕНИЕ №42/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Определяне размера на възнаграждението и работното време на Председателя на Общински съвет

РЕШЕНИЕ №41/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с Общинска администрация

РЕШЕНИЕ №40/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Приемане на "Програма за управление на община Септември за мандат 2019-2023 г."

РЕШЕНИЕ №39/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Годишен отчет за изпълнението на "Програма за управление на община Септември за мандат 2015-2019 г." за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №38/30.01.2020 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2020 г.]

Относно: Приемане бюджета на община Септември за 2020 год.