РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №7 от заседанието, проведено на 27.02.2020 г.

РЕШЕНИЕ №121/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Обжалване на Решение по гр.дело №4017/2018г. по описа на Районен съд-Пазарджик

РЕШЕНИЕ №120/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Даване на съгласие Директора на Общински театър"ВЪЗРАЖДАНЕ" да разреши и да определи график за ползване на свободно помещение от група младежи за младежки мероприятия и срещи

РЕШЕНИЕ №119/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Утвърждаване  на спечелилия участник от проведен конкурс за възлагане на управлението на "Медицински център 1-Септември" ЕООД гр.Септември

РЕШЕНИЕ №118/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен и Окръжен съд-Пазарджик

РЕШЕНИЕ №117/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот, за лекарска дейност, представляващ лекарски кабинет, ведно с ½ идеална част от чакалня и ½ идеална част от санитарен възел, с обща площ 47.85 кв.м., находящи се на втория етаж в сградата на Здравна служба в УПИ IV- Съвет, търговия и услуги в кв.44 по регулационния план на с.Карабунар

РЕШЕНИЕ №116/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот , за лекарска дейност, представляващ лекарски кабинет, ведно с 1/3 идеална част от чакалня и 1/3 идеална част от санитарен възел, с обща площ 34.95 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Здравна служба в УПИ IV- Здравна служба, в кв.8 по регулационния план на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №115/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, представляващ помещение за склад с площ от 10 кв.м., находящо се в  УПИ I-Кметство, кв.68 по регулационния план на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №114/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години на общински недвижим имот,     представляващ помещение - павилион с площ от 23 кв.м., находящо се в УПИ XI-търговия и услуги, кв.41 по регулационния план на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №113/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Обявяване на поземлен имот №67009.15.51 в м."ИБРОВЧАЛ" в землището на с.Славовица от частна общинска собственост в публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №112/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 44053.3.41, м."Хаджи Капия " по КК в землището на с. Лозен, община Септември

РЕШЕНИЕ №111/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 44053.15.3 по КК в землището на с. Лозен, община Септември

РЕШЕНИЕ №110/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 44053.22.55, м."Гермето" по КК в землището на с. Лозен, община Септември

РЕШЕНИЕ №109/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на община Септември за землище Варвара, Симеоновец и Семчиново

РЕШЕНИЕ №108/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/  за трасе на общински път от новопроектиран гробищен парк в м."Кошуел" по КК на землище гр.Септември до регулацията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №107/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Септември на имот-частна държавна собственост, представляващ УПИ "Опитно лозе на ВССИ-София" в кв.69/част от поземлен имот пл.№999, за която част регулацията е  приложена/ с площ от 71900 кв.м по плана на гр.Септември, ведно с построените в него сгради

РЕШЕНИЕ №106/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: "ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ГР.ВЕТРЕН,ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

РЕШЕНИЕ №105/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: "СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ В С. СИМЕОНОВЕЦ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

РЕШЕНИЕ №104/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: "СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ В С.ЗЛОКУЧЕНЕ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

РЕШЕНИЕ №103/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: "ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО В С. СЕМЧИНОВО,ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

РЕШЕНИЕ №102/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦA: "ХРИСТО БОТЕВ", В ЧАСТТА Й ОТ  УЛ. "ЕДЕЛВАЙС" ДО УЛ. "ИВАН ВАЗОВ", В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”

РЕШЕНИЕ №101/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦA: "ХРИСТО БОТЕВ", В ЧАСТТА Й ОТ  УЛ. "20-ТИ АПРИЛ" ДО УЛ. "ЕДЕЛВАЙС", В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”

РЕШЕНИЕ №100/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦИ: "СТЕФАН ЗАХАРИЕВ" И "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”

РЕШЕНИЕ №99/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦИ: "ПЕТЪР БЕРОН", "БУЗЛУДЖА" И "ЕЛЕДЖИКВ ГРАД СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ"

РЕШЕНИЕ №98/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦA: "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №97/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦИ: "ИВАН ВАЗОВ" И "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“    

РЕШЕНИЕ №96/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦИ: "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" И „МИЛЕВИ СКАЛИ“ В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”

РЕШЕНИЕ №95/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦA: "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", В ЧАСТТА Й ОТ  УЛ. "ЕДЕЛВАЙС" ДО БУЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ", В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ” 

РЕШЕНИЕ №94/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦA: ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ЧАСТТА Й ОТ БУЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" ДО УЛ. "ЕДЕЛВАЙС" В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”

РЕШЕНИЕ №93/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект:"ЗОНА ЗА ОТДИХ В КВ.73 ПО ПРЗ НА ГР.СЕПТЕМВРИ"

РЕШЕНИЕ №92/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект:"ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО В СЕЛО ВАРВАРА"

РЕШЕНИЕ №91/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект:"ЗОНА ЗА ОТДИХ В УПИ I ПАРК В КВ.185 ПО ПРЗ НА ГР.СЕПТЕМВРИ"

РЕШЕНИЕ №90/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект:"ЗА ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЦЕНТЪР НА СЕЛО СЛАВОВИЦА"

РЕШЕНИЕ №89/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект:"СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ В СЕЛО КОВАЧЕВО"

РЕШЕНИЕ №88/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект:"ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНО МЯСТО ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО В СЕЛО КАРАБУНАР"

РЕШЕНИЕ №87/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда - 2020г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект:" ЗЕЛЕНА ЗОНА ЗА ОТДИХ-ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ В СЕЛО ЛОЗЕН"

РЕШЕНИЕ №86/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Даване на съгласие за одобряване на Генерален план за организация на движението в гр.Септември

РЕШЕНИЕ №85/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Приемане на Наредба за отглеждане на животни-домашни любимци на територията на община Септември и отмяна на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци/кучета и котки/ на територията на община Септември и действия за ограничаване популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки

РЕШЕНИЕ №84/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Закупуване на високо проходим лек автомобил със задвижваща система 4 х 4 за нуждите на специализираните общински дейности

РЕШЕНИЕ №83/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Определяне на представители на ОбС-Септември за участие в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия

РЕШЕНИЕ №82/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Анализ на потребностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Септември на основание чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование

РЕШЕНИЕ №81/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Постъпило предложение от Д-р Мая Влайкова-управител на "Медицински център 1-Септември" ЕООД

РЕШЕНИЕ №80/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Отчет-анализ за резултатите от дейността на "Медицински център 1-Септември" ЕООД

РЕШЕНИЕ №79/27.02.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 март 2020 г.]

Относно: Актуализация състава на постоянните комисии към ОбС-Септември