РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №8 от заседанието, проведено на 09.03.2020 г.

РЕШЕНИЕ №122/09.03.2020 г.
[Дата на публикуване - 10 март 2020 г.]

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Септември за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет