РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №9 от заседанието, проведено на 29.04.2020 г.

РЕШЕНИЕ №156/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на ПУП –ПРЗ на УПИ-116 в кв.16 по Плана на с. Горно Вършило, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №155/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНОРазрешение за изработване на Проект за ПУП –ПЗ на имот с идентификатор 66264.24.360/лозе  м. "Ирините" землище гр. Септември, община Септември

РЕШЕНИЕ №154/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел, захранващ базова станция  2759 в имот с идентификатор 66439.4.10 в м. "Тус тепе" по КК на землище с. Симеоновец

РЕШЕНИЕ №153/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ X –общ. и XI- общ. в кв.25 по Плана  на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №152/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП –ПП /Парцеларен план/ за трасета на електопровод и водопровод за захранване на имот 66264.12.362 в м. "Сунгурлука" по КК на землище гр. Септември

РЕШЕНИЕ №151/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план  - парцеларен план за трасе на електропровод от ТП 1 по Плана на с. Симеоновец до ТП 7 по Плана на с. Варвара, преминаващо през землищата на с. Симеоновец и с. Варвара

РЕШЕНИЕ №150/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за започване на процедура по реда на ЗУТ и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Септември за поставяне на паметник на Страхил войвода в гр. Ветрен

РЕШЕНИЕ №149/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти "Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ" за възстановяване на собственици/наследници/ в стари  съществуващи и възстановими реални граници, собственост на наследниците на Любен Василев Кисибиров в землището на с. Горно Вършило

РЕШЕНИЕ №148/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти"Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ" за възстановяване на собственици/наследници/ в стари  съществуващи и възстановими реални граници, собственост на наследниците на Стоичко Иванов Йотов в землището на с. Карабунар

РЕШЕНИЕ №147/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Разделяне на поземлен имот № 10820.32.274 по КК на землището на гр. Ветрен, община Септември

РЕШЕНИЕ №146/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Предложение за предоставяне за безвъзмездно право на управление в полза  на сдружение с нестопанска цел "Гълъбарско сдружение гр.Ветрен 2020" , гр. Ветрен за сок от 5/пет/ години помещение  с площ от 60кв.м., находящо се на втория етаж от двуетажната масивна сграда, построена в УПИ –IV – за младежки дом в кв.23 по Плана на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №145/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот, представляващ помещение за склад с площ от 55 кв. м., находящо се в УПИ I – Кметство, кв. 68 по регулационния план на с. Варвара. Имота е актуван с АПОС № 2916/30.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №144/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО : Отдаване под наем на общински недвижим имот представлява аптека, ведно с 1/3 идеална част от чакалня и 1/3 идеална част от санитарен възел с обща площ 38кв.м., находящи се на втория етаж в сградата на с. Семчиново в УПИ II-Кметство и Поща в кв.10 по регулационния план на с. Семчиново. Имотът е актуван с АПОС №3/15.12.1998 г.

РЕШЕНИЕ №143/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО:  Сключване на Споразумение с партньор от страна-донор за кандидатстване по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, по процедура- BGENERGY-2.001-Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на общините, финансирана от Финансовия механизъм но Европейското икономическо пространство/ФМ на ЕИП/ 2014-2021 г.

РЕШЕНИЕ №142/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атанаска Тодорова Богданова от с. Ковачево

РЕШЕНИЕ №141/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на  Виолета Иванова Вергиева от с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №140/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Лидия Янкова Куртева от гр. Септември

РЕШЕНИЕ №139/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Благовеска   Василева Захаринова от гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №138/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО:  Отчет за дейността на Народните читалища на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №137/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Годишен план за развитие на социалните услуги в община    Септември за 2021 година

РЕШЕНИЕ №136/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №135/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2019 г.

РЕШЕНИЕ №134/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Отчета за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Септември за 2019 година

РЕШЕНИЕ №133/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет за спортната и туристическа дейност за 2019 г. 

РЕШЕНИЕ №132/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен План за младежта за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №131/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Плана за младежта на община Септември за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №130/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Къща- музей „Александър Стамболийски” с. Славовица за 2019 год.

РЕШЕНИЕ №129/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Археологически музей „Проф. М. Домарадски” за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №128/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински театър "Възраждане" гр. Септември за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №127/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на разходи за членски внос в Сдружение с нестопанска цел НАПОС-РБ за мандат 2019-2023

РЕШЕНИЕ №126/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО:.План за работата на Общински съвет-Септември за второто тримесечие на 2020г.

РЕШЕНИЕ №125/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО:.Приемане на бюджетна прогноза на община Септември за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

РЕШЕНИЕ №124/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Актуализация в разчета на капиталовите разходи на община Септември към първото тримесечие  за 2020 година

РЕШЕНИЕ №123/29.04.2020 г.
[Дата на публикуване - 08 май 2020 г.]

ОТНОСНО: Предложение за провеждане на закрито заседание на ОбС - Септември