РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №10 от заседанието, проведено на 27.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ №174/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на водопровод на минерална вода от края на регулацията на Варварски минерални бани до началото на регулацията на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №173/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Компост - Септември”ЕООД и едноличен собственик на капитала – Община Септември

РЕШЕНИЕ №172/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Oбявяване на обект: “Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, община Септември“ за обект от първостепенно значение и включването му в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Септември през 2020 г. като общински обект от първостепенно значение

РЕШЕНИЕ №171/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Oбявяване на обект: „Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище на минерални води „Варвара“ до с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик“ за обект от първостепенно значение и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2020 г. като общински обект от първостепенно значение

РЕШЕНИЕ №170/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Придобиване на правото на собственост от Община Септември на част от поземлен имот с идентификатор 66246.11.492, начин на трайно ползване Пасища,  мери. След извършване на делба новообразуваният проектен имот ще бъде с идентификатор № 66264.11.702, площ по кадастрална карта 3.081 дка

РЕШЕНИЕ №169/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО:  Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"“, финансиран от Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №168/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.008-0024-C01от 09.10.2019 г.  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"”, сключен между Община Септември и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №167/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.008-0024-C01от 09.10.2019 г.  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"”, сключен между Община Септември и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №166/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.031-0010-C01/2019 г. от 03.09.2019 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Легендата за Карабунар“, сключен между Народно читалище „Възраждане – 1926“ с. Карабунар, МИГ „Белово, Септември, Велинград“ и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №165/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.124-00003-C01 от 28.02.2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Основен ремонт на сградата на Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко 1933“, сключен между Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко 1933“ с. Симеоновец, МИГ „Белово, Септември, Велинград“ и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №164/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1089, взето с Протокол на Общински съвет № 56 от дата 30.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ №163/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1088, взето с Протокол на Общински съвет № 56 от дата 30.10.2018 г., изменено и допълнено с Решение № 1134/27.12.2018 г. и Решение №30/19.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №162/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Актуализация състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност в община Септември

РЕШЕНИЕ №161/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Дарение на проекти от страна на Община Септември за НЧ „Култура 1910“, с. Ветрен дол и НЧ „Христо Ботев 1928“ с. Ковачево

РЕШЕНИЕ №160/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изпълнение на проект: „Консервационно-реставрационни и ремонтни дейности във вила – музей „ Александър Стамболийски““

РЕШЕНИЕ №159/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Септември

РЕШЕНИЕ №158/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: Възлагане представляването на правата на собственост на община Септември върху частта на капитала на „МБАЛ ПААРДЖИК“ АД във връзка с Общото събрание на дружеството

РЕШЕНИЕ №157/27.05.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юни 2020 г.]

ОТНОСНО: ОТЧЕТ – АНАЛИЗ за резултатите от дейността на „Медицински център 1 – Септември“ ЕООД за първото тримесечие  на 2020 г.