РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №11 от заседанието, проведено на 29.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ №199/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО:  Разрешаване изработването на частично изменение на ПУП – ПРЗ на улица с осови точки 147-149 и част от кв. 27 и 52 по плана на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №198/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на частично изменение на ПУП – ПР на улица с осови точки 4-221 и части от кв. 2 и 2а по плана на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №197/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПР3 на ПИ и идентификатор № 10104.51.29, м. „Ливадите“, по КК на землище с. Варвара, община Септември

РЕШЕНИЕ №196/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на община Септември, в землищата на гр. Септември, с. Семчиново и с. Славовица

РЕШЕНИЕ №195/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 90 кв. м., находящо се УПИ I-Кметство, кв. 68 по регулационния план на с. Варвара. Имота е актуван с АПОС № 2916/30.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ №194/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 30 кв. м., находящо се на първия етаж на административна сграда - публична общинска собственост на Община Септември в УПИ III, в кв. 91 по регулационния план на гр. Септември. Имота е актуван с АПОС № 170/ 15.10.2008 г.

РЕШЕНИЕ №193/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна  финансова помощ на Б. С. К. от с. С. - Заличени лични данни на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679

РЕШЕНИЕ №192/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна  финансова помощ на С. И. А от с. С. - Заличени лични данни на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679

РЕШЕНИЕ №191/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна  финансова помощ на А. А. С. от с. Л. - Заличени лични данни на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679

РЕШЕНИЕ №190/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна  финансова помощ на С. Б. В. от с. К.- Заличени лични данни на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679

РЕШЕНИЕ №189/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна  финансова помощ на Л. Т. Д. от с. Б. - Заличени лични данни на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679

РЕШЕНИЕ №188/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна  финансова помощ на В. А. Ч. от с. Б. - Заличени лични данни на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679

РЕШЕНИЕ №187/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1237, взето с Протокол № 62 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 24.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ №186/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1236, взето с Протокол № 62 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 24.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ №185/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг, с цел реализацията на проект: - „Основен ремонт на сградата на  Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко - 1933“ с. Симеоновец

РЕШЕНИЕ №184/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за партньорство с Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко - 1933“, във връзка с разплащане на суми на изпълнители за извършени ремонтни дейности за проекти със сключен договор за подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №183/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на ЦПЛР – Детски комплекс гр. Септември за учебната 2019/2020 г.

РЕШЕНИЕ №182/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Учредяване на временно безвъзмездно вещо право на ползване, на помещение /бивша учителска стая/ находящо се в УПИ VIII – Училище в кв. 6 /бивше училище/ по ПРЗ на с. Симеоновец

РЕШЕНИЕ №181/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на движими вещи, собственост на Община Септември за публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №180/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Вземане на Решение за даване съгласие за обявяване за публична общинска  собственост на лек автомобил

РЕШЕНИЕ №179/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Финансов отчет за дейността на „ Автобусен транспорт - Септември“ ЕООД гр. Септември за първо тримесечие на 2020 г.

РЕШЕНИЕ №178/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Финансов отчет за дейността на „Автобусен транспорт - Септември“ ЕООД гр. Септември за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №177/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода от 06.11.2019 г. до 31.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ №176/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Изтичане датата на Договор № 202/17.06.2016 г., прекратен по взаимно съгласие до провеждане на процедура за избор на нов изпълнител и сключване на договор с избрания изпълнител

РЕШЕНИЕ №175/29.06.2020 г.
[Дата на публикуване - 03 юли 2020 г.]

ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември към месец юни за 2020 г.