РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №12 от заседанието, проведено на 30.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ №222/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-За търговия и услуги и II-За търговия и услуги в кв. 68 по плана на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №221/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на частично изменение на ПУП – ПР на улици с осови точки 121-120 и 120-123, кв. 58 и част от 57 и кв. 55 по плана на с. Семчиново

РЕШЕНИЕ №220/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на обект: „Път с трайна настилка, започващ от Републикански път III – 8404, началото ул. „Втора“ в с. Семчиново, преминаващ през горска територия до хижа „Милеви скали“ и завършващ до военна станция при паметник „Милеви скали““ за обект от първостепенно значение и включването му в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Септември през 2020 г. като общински обект от първостепенно значение

РЕШЕНИЕ №219/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ­I-166 За вилна зона, II-199 За вилна зона, III-168 За вилна зона и IV-171 за вилна зона в землището на с. Семчиново

РЕШЕНИЕ №218/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от имоти с идентификатор № 10820.46.133, 10820.46.152, м. „Над селото“, землище гр. Ветрен, Община Септември

РЕШЕНИЕ №217/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 36172.164.237 по кадастралната карта на с. Карабунар, община Септември

РЕШЕНИЕ №216/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти „Общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ“, за възстановяване на собственици /наследници/ в стари съществуващи и възстановими реални граници

РЕШЕНИЕ №215/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Септември и Стойко Василев Йорданов, чрез продажба на общинският имот

РЕШЕНИЕ №214/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на имот с идентификатор 36172.73.72 /стар № 007038/, в м. „Долна и Горна Мирчовица“ по КК на с. Карабунар, община Септември от Публична общинска собственост в Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №213/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на Поземлен имот с идентификатор 10104.387.10, находящ се в с. Варвара м. „Бунара“, Община Септември, област Пазарджик с НТП – за друг вид производствен, складов обект, с площ от 9999 кв. м., стар номер 387010, собственост на Община Септември „Компост - Септември“ ЕООД за срок от 5 години

РЕШЕНИЕ №212/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на движими вещи, собственост на Община Септември на „Компост - Септември“ ЕООД за срок от 5 години

РЕШЕНИЕ №211/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1091, взето с Протокол на Общински съвет № 56 от дата 30.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ №210/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1090, взето с Протокол на Общински съвет № 56 от дата 30.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ №209/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №208/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №207/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №206/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за такси за издаване на разрешително за водовземане и такси за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години

РЕШЕНИЕ №205/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на Община Септември и отмяна на Наредба за пожарна и безаварийна безопасност на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №204/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО:  Приемане на изменение и допълнения в Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

РЕШЕНИЕ №203/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Септември и отмяна на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Септември, приета от Общински съвет – Септември с Решение № 37 взето с Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Септември, проведено на 28.02.2008 г.

РЕШЕНИЕ №202/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО:  Приемане на допълнения в Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШЕНИЕ №201/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО: План за работата на Общински съвет – Септември през III-то тримесечие  на 2020 г.

РЕШЕНИЕ №200/30.07.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 август 2020 г.]

ОТНОСНО:  Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр. Септември за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.