РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №13 от заседанието, проведено на 31.08.2020 г.

РЕШЕНИЕ №246/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610069/08.07.2014г.., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБРи Решение № 013 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септемвриизключителна държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, Сондаж № 4   на „СОЛАР СМС” ЕООД с ЕИК: 200853769, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. „Стефан Стамболов” № 2, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „ Къща за отдих със СПА център” в УПИ XVII – 441, кв.6 по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №245/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610098/09.03.2017г. издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБРи Решение № 016 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септемвриизключителна държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 2 на ”БОРИС КРЪСТАНОВ” ЕООД с ЕИК: 202833530, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Двадесет и трета” № 25, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „ Къща за гости”, разположена на територията на УПИ III – търговия и услуги на кв.9 „Варварски минерални бани”, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №244/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610028/23.03.2015г., издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР и Решение № 008 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септември – изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от СК1; СК3; СК4; СК5 на „АКВАМИН” ЕООД с ЕИК: 202542927, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №5 за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „Минерална баня”, град Пазарджик, намираща се в ПИ с идентификатор 55155.503.56 – за друг обществен обект, комплекс /УПИ II – Озеленяване, баня, кв.254/, по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №243/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО:  Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610063/31.01.2014г.., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР Решение№ РР-2476/17.07.2015г. на Директора на Басейнова дирекция – ИБР за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода №31610063/31.01.2014г., в частта: „Разрешен средногодишен дебит” и частта: „Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на минералната вода” и Решение № 011 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септемвриизключителна държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4 на „РОДОПСКО ХАНЧЕ” ЕООД с ЕИК: 200490588, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Двадесет и седма” № 71, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „Комплекс за отдих” в УПИ II – 504,503, кв.57 по плана на село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №242/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610088/09.12.2015г. издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБРи Решение № 014 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септемвриизключителна държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4   на ЕТ „СВЕТИ ГЕОРГИ-В-ГЕОРГИ ПЕНЕВ-ЛАЗАР ПЕНЕВ”  с ЕИК: 112671848, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Деветнадесета” № 23, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „ Комплекс за отдих”, разположен на територията на ПИ 364а,  УПИ XIX – търговия и услуги, кв52 по плана на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №241/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610266/24.09.2009г., издадено от Министъра на околната среда и водите, Решение № 296/19.11.2009г. за изменение на разрешителното: Текстът в раздел „Водовземно съоръжение” – се изменя така: 1. „Каптиран естествен извор №2 Ветрен дол”; 2. Текстът в раздел „Категория на минералната вода” – се изменя така: „ I /първа/ категория съгласно чл.3, ал.2 от Тарифата за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, при температура 46гр.С; 3. В раздел “Условия при които е разрешено водовземане” изразът „Сондаж №4” се заменя с „Каптиран естествен извор №2 Ветрен дол”, издадено от Министъра на околната среда и водите и Решение № 003 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септември – изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от  Каптиран естествен извор №2 Ветрен дол  на „СОТ СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД – гр. София, с ЕИК 831144160, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер” бл.№ 122, ет.15, район Лозенец, община Столична, област София, за обект на водоснабдяване: Минерална баня, с. Ветрен дол в УПИ I – курортна дейност, кв.1 по плана на Варварски минерални бани, в землището на с. Ветрен дол, собственост на „СОТ – Сигнално Охранителна техника” ЕООД, гр. София

РЕШЕНИЕ №240/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО:Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода №31610097/08.02.2017 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБРи Решение № 015 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септемвриизключителна държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Каптиран естествен извор КЕИ №1 „Варвара” на ЕТ ”АНКОНА – АНГЕЛ ЛИНЧЕВ” с ЕИК: 112530527, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Седемнадесета” № 20, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „ Семеен хотелски комплекс”, разположен на територията на УПИ II – търговия и услуги на кв.9 „Варварски минерални бани”, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №239/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610066/10.05.2014г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР и Решение № 012 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септемвриизключителна държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4 и Сондаж № 5 на „СТЕ И СИЕ ДИ - ГЕШЕВИ” ООД с ЕИК: 822040770, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Тракийска” № 5, област Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „Комплекс за отдих – хотелска сграда и СПА център” в УПИ XII – турист. дейност и УПИ II – комплекс за отдих, кв.66а по плана на село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №238/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610060/09.09.2013г.., издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБРи Решение № 010 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септември  - изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4 на „ПСЛ трейдинг” ЕООД с ЕИК: 201762023, със седалище и адрес на управление: село Варвара 4492, ул. „Двадесет и осма” № 1А, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „Две двуетажни жилищни сгради, открити басейни и покрит паркинг, за сезонно приемане на гости” в УПИ XIII – 669, кв.66а по плана на село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №237/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610356/03.01.2011г., издадено от Министъра на околната среда и водите  и Решение № 006 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септември– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж №3 на „Елтрейд” ООД , представлявано от Николай Михайлов Проданов, в качеството му на управител с ЕИК 832076302, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград 2140, област София, община Ботевград, ж.к. „Индустриална зона – Микроелектроника” за обект на водоснабдяване: Хотел, находящ се в УПИ I – хотел и ресторант в кв.4 по подробния устройствен план на Варварски минерални бани, с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, собственост на „Елтрейд” ООД

РЕШЕНИЕ №236/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610088/30.06.2008г., издадено от Министъра на околната среда и водите, Решение № РР-1143/08.03.2011г. за изменение на разрешителното в графа „Разрешен годишен воден обем”, издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР, Решение № РР-3168/28.09.2017г. за продължаване срока на действие на разрешителното, издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР и Решение № 001 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от  Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септември – изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 3 на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД – гр. София, представлявано от Николай Михайлов Проданов, в качеството му на управител с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София1404, бул. „Гоце Делчев” бл.№ 102 – „Елтрейд”, вх. Д-Е, район „Триадица”, община Столична, област София, за обект: Хотелски комплекс със СПА център, на територията на УПИ I  - За хотелски комплекс и II – За трафопост, кв.66 по плана на с. Варвара, община Септември, собственост на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД, гр. София

РЕШЕНИЕ №235/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610009/22.03.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, Решение № РР-3143/24.07.2017 г. за изменение на разрешителното, като следва: „Разрешен дебит”, „Разрешен максимален дебит/време за черпене”, Разрешен годишен воден обем”, и „Цели на водовземането” издадено от Директора на Басейнова дирекция и Решение № 007 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септември – изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите от Сондаж № 6 на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД – гр. София, представлявано от Николай Проданов, в качеството му на управител с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София1404, бул. „Гоце Делчев” бл.№ 102 – „Елтрейд”, вх. Д-Е, район „Триадица”, община Столична, област София, за обект на водоснабдяване: СПА- център (бивша хигиенна баня) в имот  УПИ I  - градина и баня, кв.9 по плана на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №234/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610348/17.11.2010г., издадено от Министъра на околната среда и водите иРешение № 005 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септември– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж 1на Община Пазарджик, с ЕИК 000351736, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България” №2, за обект на водоснабдяване: Обществени чешми публична общинска собственост – 3 бр., находящи се в кв.33, кв.52 и кв. 64 по плана на село Братаница, община Пазарджик

РЕШЕНИЕ №233/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610347/17.11.2010г., издадено от Министъра на околната среда и водите иРешение № 004 от 22.03.2019г. за служебно изменение на разрешителното издадено от Зам. Кмета на община Септември с делегирани правомощия съгласно Заповед № 361/20.03.2019г. на Кмета на община Септември– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж 1на Община Пазарджик, с ЕИК 000351736, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „България” №2, за обект на водоснабдяване: Обществени чешми публична общинска собственост – 3 бр., находящи се в кв.33, кв.52 и кв. 64 по плана на село Братаница, община Пазарджик

РЕШЕНИЕ №232/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода Р – 3/19.08.2019г., издадено от Зам. Кмет на община Септември(С делегирани правомощия съгласно Заповед № 540/11.04.2019г. на Кмета на община Септември)– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 5на ОУ “ Христо Смирненски”, село Ветрен дол, със седалище и адрес на управление: с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик , ул. „Тринадесета” № 35, с цел на водовземането „хидротермално отопление” за обект: Основно училище „Христо Смирненски” с. Ветрен дол, намиращо се в УПИ V /пет/ - Училище, кв.12А по плана за регулация и застрояване на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №231/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода Р – 2/19.08.2019г., издадено от Зам. Кмет на община Септември(С делегирани правомощия съгласно Заповед № 540/11.04.2019г. на Кмета на община Септември)– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 4на ДГ „Слънчево детство” обект Варвара, със седалище и адрес на управление: с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик , ул. „Тринадесета” №4, с цел на водовземането „хидротермално отопление” за обект: Детска градина „Слънчево детство” обект Варвара, намираща се в УПИ VI /шест/ - Обединено детско заведение, кв.78 по плана за регулация и застрояване на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №230/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода Р – 1/19.08.2019г., издадено от Зам. Кмет на община Септември(С делегирани правомощия съгласно Заповед № 540/11.04.2019г. на Кмета на община Септември)– изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 3на ДГ „Слънчево детство” обект Ветрен дол, със седалище и адрес на управление: с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик , ул. „Тринадесета” №4, с цел на водовземането „хидротермално отопление” за обект: Детска градина „Слънчево детство” обект Ветрен дол, намираща се в УПИ IХ /девет/ - Обединено детско заведение, кв.16 по плана за регулация и застрояване на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №229/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара“ - №15 от Приложение №2, към чл. 14, т. 2 от Закона за водите от водовземно съоръжение – Сондаж № 5 за захранване на обект : „Комплекс за отдих, туризъм, търговия и услуги“, намиращ се в УПИ II /две/ - комплекс за отдих, туризъм, търговия и услуги, кв. 66 по плана на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ: 10104

РЕШЕНИЕ №228/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешаване на изработване на проект за изменение ОУП та територията на Община Септември, в землището на с. Ковачево

РЕШЕНИЕ №227/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ имот с идентификатор 66264.601.3017 по КК на землище гр. Септември

РЕШЕНИЕ №226/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на ПУП – ПР на УПИ XV-478 в кв. 52 по плана на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №225/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински не движим имот – помещение находящо се на първия етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център 1 – Септември“ ЕООД, в УПИ I – за поликлиника, в кв. 74 по регулационния план на гр. Септември с площ от 6 кв. м. Имота е актуван с АПОС № 3500/18.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ №224/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Финансов отчет за дейността на „Медицински център I - Септември“ ЕООД гр. Септември към 30.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ №223/31.08.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 септември 2020 г.]

ОТНОСНО: Определяне на членове от Общински съвет, гр. Септември към постоянно действаща комисия определена със Заповед № 1194/10.08.2020 г. на Лилия Йорданова Етова – ВрИД Кмет на Община Септември /съгласно Решение №122/09.03.2020 г. на ОбС Септември / относно дейността на ОП „Автобусен транспорт Септември“ ЕООД