РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №14 от заседанието, проведено на 30.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ №265/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIII-Ремонтна работилница в кв. 125 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №264/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод за захранване на 2 бр. трафопостове в УПИ VIII-6(имот с идентификатор 66439.18.102) в кв.2 и УПИ VIII-9(имот с идентификатор 66439.18.132) в кв. 7 по КК на землище с. Симеоновец

РЕШЕНИЕ №263/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП –ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод от ТП“ 1“в с. Симеоновец до ТП“7“ в с. Варвара, преминаващо през землищата на с. Симеоновец и с. Варвара

РЕШЕНИЕ №262/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешаване на изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на обслужващ път, свързващ улици с о.т.о.т 93-85 и 378а-378б-99 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №261/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610009/22.03.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР, изменено и допълнено с  Решение № РР – 3143/24.07.2017 г. на Директора на Басейнова Дирекция – ИБР, - изключително държавна собственост от находище на минерална вода „Варвара“ - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал. 2 от Закона за водите от Сондаж № 6 на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ“ ЕООД – гр. София, представлявано от Николай Михайлов Проданов, в качеството му на управител с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „Гоце Делчев“, бл. № 102 – „Елтрейд“, вх. Д-Е, район „Триадица“, община Столична, област София, за обект на водоснабдяване: СПА – център (бивша хигиенна баня) в имот УПИ I – градина и баня, кв. 9 по плана на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №260/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 66439.9.99 с площ от 360 кв. м. в м. „Ханчето“ в землището на с. Симеоновец, община Септември от Напоителен канал в Друга селскостопанска територия

РЕШЕНИЕ №259/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 66439.9.97 с площ от 27 кв. м. в м. „Ханчето“ в землището на с. Симеоновец, община Септември от Друг вид водно течение, водна площ, съоръжение в Друга селскостопанска територия

РЕШЕНИЕ №258/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 66439.9.98 с площ от 231 кв. м. в м. „Ханчето“ в землището на с. Симеоновец, община Септември от Напоителен канал в Друга селскостопанска територия

РЕШЕНИЕ №257/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 11154.40.649 в землището на с. Виноградец, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №256/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор  05949.83.44 по кадастралната карта в землището на с. Бошуля, община Септември  „пасище“ в „друга селскостопанска територия“

РЕШЕНИЕ №255/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Предложение за предоставяне на безвъзмездно право  на управление и ползване в полза на сдружение с нестопанска цел „ Ловно – рибарска дружинка – гр. Ветрен“ гр. Ветрен за срок от 10 / десет/ години поземлен имот №10820.46.732 в м. „Над селото“, в землището на гр. Ветрен с площ 205 кв. м., с НТП – изоставена орна земя. Имота е актуван с АПОС № 3621/27.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ №254/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Предложение за предоставяне на безвъзмездно право  на управление и ползване в полза на сдружение с нестопанска цел „ Ловно – рибарска дружинка – гр. Ветрен“ гр. Ветрен за срок от 10 / десет/ години поземлен имот №10820.46.734 в м. „Над селото“, в землището на гр. Ветрен с площ 3 215 кв. м., с НТП – изоставена орна земя. Имота е актуван с АПОС № 3621/27.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ №253/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот , за стоматологична дейност, представляващ помещение, ведно с ½  идеална част от чакалня – 8.90 кв. м.,  ½  идеална част от санитарен възел – 7.05 кв.м. и ½ идеална част от спомагателно помещение – 6.50 кв.м. с обща площ 39.10 кв.м., находящи се на първия етаж в сградата на Здравна служба в УПИ IV- Кметство и Здравна служба, в кв.17 по регулационния план на с. Лозен. Имота е актуван с АПОС № 29/30.09.2008 г.

РЕШЕНИЕ №252/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешаване на съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на община Септември за учебната 2020/2021

РЕШЕНИЕ №251/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Актуализиране и промяна в Общинската транспортна схема на Община Септември

РЕШЕНИЕ №250/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет – Септември през IV-то тримесечие на 2020 г.

РЕШЕНИЕ №249/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №248/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет за разчета на финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2019г.

РЕШЕНИЕ №247/30.09.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 октомври 2020 г.]

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2019 г.