РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №15 от заседанието, проведено на 06.10.2020 г.

Няма взети решения.

Полагане на клетва на новоизбран кмет на Община Септември.