РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №16 от заседанието, проведено на 30.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ №392/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ І-За спорт и отдих в кв.116 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №391/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 37491.17.16, м.”Искилика”, по КК на землище с.Ковачево, община Септември   

РЕШЕНИЕ №390/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО:   Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор     66264.13.7, м.”Гермето”, по КК на землище гр.Септември, община Септември   

РЕШЕНИЕ №389/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на нов стълб за ел. захранващ кабел в ПИ 11154.40.649 в землището на с. Виноградец, община Септември

РЕШЕНИЕ №388/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ ХIV  – за рекламна дейност в кв. 107 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на гр. Септември,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №387/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ IV  – за рекламна дейност в кв. 91 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на гр. Септември,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №386/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ XII  – за рекламна дейност в кв. 11 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на с. Бошуля,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №385/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ V  – за рекламна дейност в кв. 17 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на с. Лозен,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №384/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ XIII  – за рекламна дейност в кв. 12 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на с. Злокучене,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №383/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ XVII  – за рекламна дейност в кв. 71 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на с. Карабунар,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №382/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ XI – за рекламна дейност в кв. 57 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на гр. Ветрен,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №381/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ II  – за рекламна дейност в кв. 102 с площ от 24 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на с. Виноградец,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №380/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ VII  – за рекламна дейност в кв. 22 с площ от 237 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на с. Ковачево,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №379/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ XXVII  – за рекламна дейност в кв. 27 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на с. Славовица,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №378/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ XIX  – за рекламна дейност в кв. 118 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на гр. Септември,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №377/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ XXXV  – за рекламна дейност в кв. 187 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на гр. Септември,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №376/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ XIX  – за рекламна дейност в кв. 129 с площ от 12 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на гр. Септември,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №375/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване УПИ II – за рекламна дейност в кв. 188 с площ от 14 кв. м., по плана за регулация  и застрояване на гр. Септември,  от Публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №374/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на ПИ № 3027 в кв.130 с площ 82 кв.м.  по ПРЗ на гр. Септември от Публична общинска собственост  за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №373/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на ПИ №66264.11.403 в м.”Адата”  с площ от 50 175 кв.м. в землището на гр.Септември, от Публична общинска собственост в имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №372/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 44053.15.9 /стар №015009/ в м.”Азмъка” с площ от 22 409  кв.м. в землището на с.Лозен, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №371/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 44053.15.61 /стар №015061/ в м.”Азмъка” с площ от 56 550  кв.м. в землището на с.Лозен, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №370/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО:  Обявяване на ПИ №10104.385.3 /стар №385003/ в м.”Бунара” с площ 34 862 кв.м. в землището на с.Варвара, община Септември, от Публична общинска собственост в имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №369/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на УПИ I – за търговия и услуги в кв. 68 с площ от 973 кв. м. по плана на с. Варвара, ведно с построената в имота триетажна масивна сграда с разгънага застроена площ от 1296 кв. м. от Публична общинска собственост в имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №368/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на УПИ V- общ. в кв. 5 с площ от 2831 кв. м., по плана на Варварски  минерални бани за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №367/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №10104.58.4 /стар №058004/  в м.”Сол дол” с площ от 4 498кв.м. с НТП – Друг вид земеделска земя в  землището на с.Варвара от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №366/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №10104.58.122 /стар №000122/  в м.”Сол дол” с площ от 3 713кв.м. с НТП – Друг вид земеделска земя в  землището на с.Варвара от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №365/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №10104.58.1 /стар №058001/  в м.”Сол дол” с площ от 1202кв.м. с НТП – Друг вид земеделска земя в  землището на с.Варвара от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №364/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №10104.58.6 /стар №058006/  в м.”Сол дол” с площ от 7 514 кв.м. с НТП – Друг вид земеделска земя в  землището на с.Варвара от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №363/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66202.21.171 образуван отстар № 021171 в м.”Карамусалска мандра” с площ от 2593 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Семчиново от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №362/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66202.21.166 образуван отстар № 021166 в м.”Суления валог” с площ от 17 835 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Семчиново от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №361/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66202.21.168 образуван отстар № 021168 в м.”Горски фонд” с площ от 20 610 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Семчиново от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №360/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66202.21.199 образуван отстар № 021199 в м.”Горски фонд” с площ от 38 880 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Семчиново от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №359/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 66202.17.85 /стар №017085/в м.”Свети Никола” по КК на с.Семчиново от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №358/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване ПИ 66202.17.90 /стар №017090/ с площ от  2803 кв.м., в м.”Св.Никола” по КК на с.Семчиново с НТП – водоем от Публична общинска собственост за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №357/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване ПИ 66202.17.97 /стар №017097/  с площ от 2116 кв.м., в м.”Св.Никола” по КК на с.Семчиново с НТП – водоем от Публична общинска собственост за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №356/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване ПИ 66202.17.89 /стар №017089/  с площ от 1959 кв.м., в м.”Св.Никола” по КК на с.Семчиново с НТП – водоем от Публична общинска собственост за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №355/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.142 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 644 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №354/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.140 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 608 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №353/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.139 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 748 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №352/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.138 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 707 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №351/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.137 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 603 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №350/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.136 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 607 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №349/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.135 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 603 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №348/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.134 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 603 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №347/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.133 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 605 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №346/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.131 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 605 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №345/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.130 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 1017 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №344/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.126 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 949 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №343/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.127 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 861 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №342/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.125 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 672 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №341/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.128 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 753 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №340/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.129 образуван отстар № 018009 в м.”ЛУКА” с площ от 840 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №339/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.123 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 623кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №338/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.122 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 939 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №337/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.121 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 848 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №336/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.120 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 638 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №335/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.119 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 656 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №334/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.118 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 722 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №333/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.117 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 606 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №332/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.116 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 605 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №331/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.114 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 703 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №330/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.113 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 602 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №329/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.112 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 605 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №328/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.111 образуван отстар № 018007 в м.”РАЧИЙСКИ ЕГРЕК” с площ от 967 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №327/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.94 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 926 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №326/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.88 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 838 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №325/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.89 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 897 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №324/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.90 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 614 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №323/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.93 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 601 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №322/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.86 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 687 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №321/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 12 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.78 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 601 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №320/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО:  Обявяване на поземлен имот №66439.18.74 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 767 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №319/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.75 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 846 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №318/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.78 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 601 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №317/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.79 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 601 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №316/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.77 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 604 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №315/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.76 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 603 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №314/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.85 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 656 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №313/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.84 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 732 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №312/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.83 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 637 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №311/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.80 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 605 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №310/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.65 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 602 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №309/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.67 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 721 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №308/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.68 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 620 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №307/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.66 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 634 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №306/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.70 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 602 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №305/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.69 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 602 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №304/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.60 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 951 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №303/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.62 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 1105 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №302/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.64 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 601 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №301/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.71 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 603 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №300/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.73 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 764 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №299/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.72 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 676 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №298/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.54 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 988 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №297/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.52 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 913 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №296/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.55 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 949 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №295/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.56 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 613 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №294/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.58 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 690 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №293/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.59 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 659 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №292/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.53 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 1150 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №291/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.109 образуван отстар № 018005 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 736 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №290/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.108 образуван отстар № 018005 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 604 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №289/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.107 образуван отстар № 018005 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 608 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №288/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.106 образуван отстар № 018005 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 610 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №287/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.105 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 663 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №286/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.101 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 682 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №285/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.100 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 661 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №284/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.98 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 729 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №283/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.97 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 678 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №282/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.96 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 660 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №281/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.95 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 602 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №280/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.92 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 601 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №279/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.91 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 625 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №278/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.81 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 602 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №277/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.63 образуван отстар № 018006 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 602 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №276/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №66439.18.57 образуван от стар № 018007 в м.”ЛОБНО МЯСТО” с площ от 609 кв.м. с НТП – „За вилна сграда” в землището на с.Симеоновец от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №275/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1241 взето с Протокол № 62 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 24.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ №274/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2021г. на „КОНТРОЛНО - ЗАВАРЪЧНИ УСТРОЙСТВА” АД, ЕИК831631419, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №273/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2021г. на ДП „НКЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК1308232430514, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №272/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Закупуване на превозно средство категория  N1 /товарен автомобил/ с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t за кметство Ветрен, с цел осъществяване на специализирани общински дейности

РЕШЕНИЕ №271/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Закупуване на метачна самоходна машина с двигател за нуждите на община Септември

РЕШЕНИЕ №270/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №269/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Септември, приета с Решение № 509/30.10.2013 г. на Общински съвет – гр. Септември

РЕШЕНИЕ №268/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Актуализация на субсидията за дофинансиране на читалищата

РЕШЕНИЕ №267/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември към трето тримесечие за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №266/30.10.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2020 г.]

ОТНОСНО: Размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Септември