РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №17 от заседанието, проведено на 30.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ №405/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПР / План за регулация/ на улица с осови точки 4-221 и част от квартали 2 и 2а по плана на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №404/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Разделяне на ПИ № 36172.73.777 с площ от 64 966 кв.м. с НТП – скали в м. „Долна и Горна Мирчовица“ по КК на с. Карабунар, община Септември

РЕШЕНИЕ №403/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610104/19.09.2017 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР Пловдив – изключително държавна собственост от находище на минерална вода „Варвара“ . №15 по Приложение №2 към чл. 14, ал. 2 от Закона за водите, от Сондаж № 6 на „ЕЛТРЕЙД“ ООД с ЕИК 832076302, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград 2140, област София, община Ботевград, ж.к. „Индустриална зона - Микроелектроника“ за обект на водоснабдяване: Хотел „Аква Варвара“, находящ се в УПИ I – търговия и услуги, в кв. 4а по плана на Варварски минерални бани, с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №402/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Придобиване право на собственост от Община Септември на 218.58/500 идеални части от първия етаж на двуетажна масивна сграда – Кметство, находяща се в УПИ IV – Кметство, търговия и услуги в кв. 14 по плана на с. Ковачево, община Септември

РЕШЕНИЕ №401/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Реализиране предоставянето на услугата топъл обяд като местна дейност

РЕШЕНИЕ №400/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на финансов отчет  на „Медицински център I  Септември“ ЕООД гр. Септември за третото тримесечие 2020 г.

РЕШЕНИЕ №399/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1089, взето с Протокол на Общински съвет № 56 от дата 30.10.2018г., изменено и допълнено с Решение № 164/27.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ №398/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1088, взето с Протокол на Общински съвет № 56 от дата 30.10.2018г., изменено и допълнено с Решение № 1134/27.12.2018г., Решение № 30/19.12.2019 г. и Решение № 163/27.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ №397/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Искане за удължаване срока на Договорите за безвъзмездна финансова помощ и одобряване на Анекс № 1 към СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОРИ № 63/22.03.2019 г. по проект BG05M9OP001-2.018 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №396/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Септември по Наредба №4 от 08.07.2019г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост към Министерство на младежта и спорта

РЕШЕНИЕ №395/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Съгласуване на коригиран „Бизнес План 2017 - 2021“ на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №394/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на План за действие на общински концесии на община Септември (2020 – 2024 г.)

РЕШЕНИЕ №393/30.11.2020 г.
[Дата на публикуване - 04 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на община Септември за мандат 2020-2023г.