РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №18 от заседанието, проведено на 15.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ №407/15.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 18 декември 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 31214.15.199, м. „Герена“, по КК на землище с. Злокучене, община Септември

РЕШЕНИЕ №406/15.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 18 декември 2020 г.]

ОТНОСНО:  Поемане  на безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер до 2 656 800 лева