РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №19 от заседанието, проведено на 30.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ №452/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 10104.327.11, м.”Баривиците”, по КК на землище с.Варвара, община Септември

РЕШЕНИЕ №451/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на ПИ № 3043 в кв.117 с площ 35 кв.м.  по ПРЗ на гр. Септември от Публична общинска собственост  за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №450/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: 1.Обявяване на УПИ I – Пазар на производителя в кв.88 по ПРЗ на с.Карабунар с площ от 1350 кв.м., собственост на Община Септември за публична общинска собственост.

2.Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за     допускане на предварително изпълнение.

РЕШЕНИЕ №449/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на ПИ № 36172.164.237 в м. „Маданица“ с площ 18 407 кв.м. с НТП – изоставена нива в землището на с. Карабунар, община Септември, от Публична общинска собственост в имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №448/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на ПИ №10820.32.920 в м.”Горни Башали” с площ 697 966 кв.м. с НТП – гори и храсти в земеделска земя в землището на гр.Ветрен, община Септември, от Публична общинска собственост в имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №447/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.39 /стар № 001039/ в м. „Дунела“ с площ от 203 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №446/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.37 /стар № 001037/ в м. „Дунела“ с площ от 6260 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №445/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО:  Обявяване на поземлен имот № 67009.1.31 /стар № 001031/ в м. „Дунела“ с площ от 28 473 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №444/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.30 /стар № 001030/ в м. „Дунела“ с площ от 587 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №443/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.27 /стар № 001027/ в м. „Дунела“ с площ от 24 678 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №442/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.26 /стар № 001026/ в м. „Дунела“ с площ от 26 820 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №441/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.25 /стар № 001025/ в м. „Дунела“ с площ от 20 003 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

Приложение №1 към РЕШЕНИЕ №441/30.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ №440/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.21 /стар № 001021/ в м. „Дунела“ с площ от 11 579 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №439/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.19 /стар № 001019/ в м. „Дунела“ с площ от 9631 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №438/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.18 /стар № 001018/ в м. „Дунела“ с площ от 1798 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №437/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.17 /стар № 001017/ в м. „Дунела“ с площ от 26 283 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №436/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.7 /стар № 001007/ в м. „Дунела“ с площ от 14261 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №435/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.6 /стар № 001006/ в м. „Дунела“ с площ от 9250 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №434/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.5 /стар № 001005/ в м. „Дунела“ с площ от 6389 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №433/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 67009.1.4 /стар № 001004/ в м. „Дунела“ с площ от 5690 кв.м в землището на с. Славовица, община Септември от публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №432/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор №67009.23.3  в местността „Дунава” с. Славовица, община Септември, с НТП – язовир, за срок от 10 години

РЕШЕНИЕ №431/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: 1.Отмяна на решение №225/31.08.2020г. на общински съвет гр.Септември

2.Съгласие за сключване на договор  за наем без търг на общински недвижим имот – помещение, находящо се на първия етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център 1 - Септември” ЕООД, в УПИ I – за поликлиника, в кв.74 по регулационния план на гр.Септември с площ от 6 кв.м от управителя на Медицински център I Септември” ЕООД, за срок от 3 години

РЕШЕНИЕ №430/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ЗА ЧИСТ И ЗЕЛЕН ЦЕНТЪР НА СЕЛО СЛАВОВИЦА“, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ №429/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНО МЯСТО ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО, С. КАРАБУНАР, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №428/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ЗЕЛЕНА ЗОНА ЗА ОТДИХ – ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ В СЕЛО ЛОЗЕН, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №427/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: : „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ В СЕЛО КОВАЧЕВО, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №426/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: : „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ В СЕЛО ЗЛОКУЧЕНЕ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №425/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В СЕЛО БОШУЛЯ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №424/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В СЕЛО ВИНОГРАДЕЦ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №423/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО В СЕЛО ВАРВАРА, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №422/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО:Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: : „СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ В СЕЛО СИМЕОНОВЕЦ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №421/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ГР. ВЕТРЕН, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №420/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ЗОНА ЗА ОТДИХ В КВ. 73 ПО ПРЗ НА ГР. СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №419/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на движими вещи, собственост на Община Септември на СУ „Христо Ботев“ за срок от 5 години

РЕШЕНИЕ №418/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2021г. по договор № РД - 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.

РЕШЕНИЕ №417/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2021г. на ”Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД , ЕИК205323041, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №416/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №415/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: УПИ VII – читалище (собственост на „НЧ „Христо Ботев – 1928“) , кв. 10 по регулационния план на с. Ковачеево със средства на община Септември, ведно с площадно пространствo, находящо се в УПИ IV-кметство (общинска собственост), кв. 14 по регулационния план на с. Ковачево и  Утвърждаване на обществена поръчка и свързаните с нея условия, критерии и документация за участие в публично състезание с предмет: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в община Септември“ по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ №414/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за обновяване и благоустрояване на УПИ II-културен дом (собственост на НЧ „Култура – 1910“) , кв. 17 по плана на с. Ветрен Дол със средства на община Септември, ведно с парково пространствo, находящо се в УПИ IV-площад (общинска собственост) по плана на с. Ветрен дол и Утвърждаване на обществена поръчка и свързаните с нея условия, критерии и документация за участие в публично състезание с предмет: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в община Септември“ по четири обособени позиции

РЕШЕНИЕ №413/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Утвърждаване на обществена поръчка и свързаните с нея условия, критерии и документация за участие в публично състезание с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към детски градини гр. Септември, община Септември“ по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ №412/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Утвърждаване на обществена поръчка и свързаните с нея условия, критерии и документация за участие в публично състезание с предмет: ,,Благоустрояване на съществуващи тротоарни площи в община Септември“ с прогнозна стойност 4 894 974, 00 лв. (четири милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и четири лв.) без ДДС съответно 5 873 968, 80 лв. (пет милиона осемстотин седемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и осем лв. и осемдесет стотинки) с ДДС, които дейности да се извършват в рамките на 36 (тридесет и шест) месеца след подписване на договор с изпълнителя      

РЕШЕНИЕ №411/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на План  – сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год. и определяне на размера на ТБО в Община Септември

РЕШЕНИЕ №410/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: Актуализиране на бюджет 2020 г. в приходната част на местни дейности

РЕШЕНИЕ №409/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО:   Промяна на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШЕНИЕ №408/30.12.2020 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2020 г.]

ОТНОСНО: План за работата на Общински съвет – Септември през I-то тримесечие  на 2021 г.