РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №20 от заседанието, проведено на 28.01.2021 г.

РЕШЕНИЕ №473/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Септември за имоти в землищата на  с.Ковачево, с.Ветрен дол, с.Симеоновец, с.Карабунар и с. Виноградец

РЕШЕНИЕ №472/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610088/30.06.2008г., издадено от Министъра на околната среда и водите, Решение № РР-1143/08.03.2011г. за изменение на разрешителното в графа „Разрешен годишен воден обем”, издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР,  Решение № РР-3168/28.09.2017г. за продължаване срока на действие на разрешителното, издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР и Решение № 017 от 25.09.2020г. на ВрИД Кмета на община Септември – изключително държавна собственост  от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от Сондаж № 3 на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД – гр. София, представлявано от Николай Михайлов Проданов, в качеството му на управител с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София1404, бул. „Гоце Делчев” бл.№ 102 – „Елтрейд”, вх. Д-Е, район „Триадица”, община Столична, област София, за обект: Хотелски комплекс със СПА център, на територията на УПИ I  - За хотелски комплекс и II – За трафопост, кв.66 по плана на с. Варвара, община Септември, собственост на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД, гр. София

РЕШЕНИЕ №471/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦИ: „ИВАН ВАЗОВ“ И „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №470/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО:Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦИ: „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ И „МИЛЕВИ СКАЛИ“ В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №469/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО:Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦА: „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В ЧАСТТА Ѝ ОТ УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ ДО БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“, В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №468/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО:Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦА: „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В ЧАСТТА Ѝ ОТ БУЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ДО УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“, В ГРАД СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №467/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО:Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦА: „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №466/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦИ: „ПЕТЪР БЕРОН“, „БУЗЛУДЖА“ И „ЕЛЕДЖИК“ В ГРАД СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №465/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦИ: „СТЕФАН ЗАХАРИЕВ“ И „АЛИКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №464/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦА: „ХРИСТО БОТЕВ“, В ЧАСТТА Ѝ ОТ УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ ДО УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“, В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №463/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване по Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС за обект: „СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТА ЗА ОТДИХ ПРЕД ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛИЦА: „ХРИСТО БОТЕВ“, В ЧАСТТА Ѝ ОТ УЛ. „20-ТИ АПРИЛ“ ДО УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“, В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №462/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10851.13.489 по кадастралната карта в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №461/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне на пасища  от  общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г.

Приложение №1 към Решение №461/28.01.2021 г.

Приложение №2 към Решение №461/28.01.2021 г.

Приложение №3 към Решение №461/28.01.2021 г.

Приложение №4 към Решение №461/28.01.2021 г.

РЕШЕНИЕ №460/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Връщане за ново обсъждане на решение №432 прието с протокол №19 от 30.12.2020г. на общински съвет гр.Септември

РЕШЕНИЕ №459/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Културен календар на община Септември за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №458/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС извършени от оператора по ВиК през 2020г., като част от задължителното/минимално/ ниво приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия

РЕШЕНИЕ №457/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно Националната карта на социалните услуги, като делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги

РЕШЕНИЕ №456/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Възлагане представляването на правата на собственост на община Септември върху частта от капитала на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, във връзка с извънредно общо събрание на дружеството

РЕШЕНИЕ №455/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Септември през 2021 г.

Приложение №1 към РЕШЕНИЕ №455/28.01.2021 г.

Приложение №2 към РЕШЕНИЕ №455/28.01.2021 г.

РЕШЕНИЕ №454/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет град Септември и неговите комисии за периода от   01.06.2020 г.   до 31.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ №453/28.01.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр. Септември за периода 01.07.2020г. – 31.12.2020г.