РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №21 от заседанието, проведено на 26.02.2021 г.

РЕШЕНИЕ №502/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на управление и ползване на ПИ № 16732.113.18, община Септември, с. Горно Вършило, м. „Присойката“, категория 8, НТП – нива с площ 568 кв.м.

РЕШЕНИЕ №501/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на ПИ №05949.83.44 в м.”Страждата” с площ 86 895 кв.м. с НТП – друг вид земеделска земя в землището на с.Бошуля, община Септември, от Публична общинска собственост в имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №500/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот № 11154.180.12 в м.”Карана” в землището на с.Виноградец с площ от 304 254 кв.м., НТП - нива от частна общинска собственост в публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №499/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №  11154.342.17 в м. „Саджиларете“ в землището на с. Виноградец с площ от 8 934  кв. м., НТП – нива от частна общинска собственост в публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №498/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №  11154.342.14  в м. „Саджиларете“ в землището на с. Виноградец с площ от 1955 кв. м., НТП – нива от частна общинска собственост в публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №497/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №  11154.342.13 в м. „Саджиларете“ в землището на с. Виноградец с площ от 2791 кв. м., НТП – нива от частна общинска собственост в публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №496/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №  11154.342.12 в м. „Саджиларете“ в землището на с. Виноградец с площ от 24 356 кв. м., НТП – нива от частна общинска собственост в публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №495/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на поземлен имот №  11154.342.10 в м. „Саджиларете“ в землището на с. Виноградец с площ от 170 796 кв. м., НТП – нива от частна общинска собственост в публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №494/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за имот № 3043 кв. 117 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №493/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за имот № 3042 кв. 117 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №492/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за извършване на замяна на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост с равностоен такъв – частна собственост

РЕШЕНИЕ №491/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Прекратяване предоставеното безвъзмездно управление на Поземлен имот с идентификатор 10104.387.10, находящ се в с. Варвара, м. „Бунара“, община Септември, област Пазарджик, с НТП – за друг вид производствен, складов обект, с площ от 9999 кв. м., стар номер 387010, собственост на Община Септември на  „Компост - Септември“ ЕООД

РЕШЕНИЕ №490/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Прекратяване предоставеното безвъзмездно управление на движими вещи, собственост на Община Септември на „Компост - Септември“ ЕООД

РЕШЕНИЕ №489/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Септември за 2021г.

РЕШЕНИЕ №488/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Септември

РЕШЕНИЕ №487/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1237, взето с протокол № 62 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 24.04.2019г., изменено и допълнено с Решение № 187/29.06.2020г.

РЕШЕНИЕ №486/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1091, взето с Протокол на Общински съвет №56 от дата 30.10.2018 г., изменено и допълнено с Решение №211/30.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ №485/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО Отпускане на еднократна парична помощ на Алиш Сюлейманов Кунгьов, в размер на  15 000 лв.

РЕШЕНИЕ №484/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Септември с проектно предложение за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за финансовата 2021 г.

РЕШЕНИЕ №483/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Предоставяне на моторно превозно средство марка: „АКИЯ”, модел: УЛТРА Л9, VIN NR9C009D3L0034108, двигател № 933951C0218786 за ползване от Община Септември

РЕШЕНИЕ №482/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Общински годишен План за младежта за 2021г.

РЕШЕНИЕ №481/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Плана за младежта на община Септември за 2020г.

РЕШЕНИЕ №480/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Определяне на ЦПРЛ-ДК, град Септември като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

РЕШЕНИЕ №479/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Изразходване на разликата от  преходния остатък от 2020 г. на управляваната от Фондация „НЕТ“ социална услуга в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с. Славовица, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №478/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Определяне на възнагражденията на общинските съветници за участие в заседания на постоянни комисии и сесии

РЕШЕНИЕ №477/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Определяне на правомощия на кметовете на кметства при управление на имоти, когато лицата, с които могат се сключват сделки на управление са определени в закон, съответно е предвидено в закон управление на имотите без провеждане на търг или конкурс

РЕШЕНИЕ №476/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства и кметски наместници в Община Септември

РЕШЕНИЕ №475/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в структурата приета с Решение № 1074 от 30.10.2018 г. /променена с Решение № 1163 от 27.02.2019 г. и Решение № 48 от 30.01.2020г./

РЕШЕНИЕ №474/26.02.2021 г.
[Дата на публикуване - 05 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Бюджет на Община Септември за 2021 г.