РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №25 от заседанието, проведено на 28.05.2021 г.

РЕШЕНИЕ №550/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия средно напрежение (СН) от нов стълб в имот 66202.9.264 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново

РЕШЕНИЕ №549/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за кабелна линия средно напрежение (СН) от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с.Семчиново, до регулацията на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №548/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за кабелна линия средно напрежение (СН) от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с.Семчиново, до регулацията на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №547/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-698, ІІ-698 и ІІІ-698  в кв.38 и  имот №699 – общинска собственост  по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №546/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.27.205 в м. „Каменлив път“ по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №545/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.27.204 в м. „Каменлив път“ по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „изоставена нива“

РЕШЕНИЕ №544/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦА 8-МА в с. КАРАБУНАР, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №543/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦА 5-ТА, 12-ТА И 13-ТА в с. ЛОЗЕН, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №542/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦА БРЕЗА, НЕЗАБРАВКА И ЕЛЕДЖИК В ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“

РЕШЕНИЕ №541/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата домашен социален патронаж в Община Септември

РЕШЕНИЕ №540/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Възлагане представянето на Община Септември, в качеството на акционер в „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, във връзка с редовно общо събрание на дружеството

РЕШЕНИЕ №539/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на финансов отчет на „КОМПОСТ-Септември” ЕООД гр. Септември за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №538/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на финансов отчет на Автобусен транспорт Септември” ЕООД гр. Септември за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №537/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на финансов отчет на „Медицински център I  - Септември” ЕООД гр. Септември за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №536/28.05.2021 г.
[Дата на публикуване - 3 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Актуализация на Бюджетите при кметства и първостепенният разпоредител за 2021 г. при община Септември

Приложение №1 към Решение №536/28.05.2021 г.