РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №26 от заседанието, проведено на 08.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ №553/08.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на един брой офис фургон

РЕШЕНИЕ №552/08.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение №169, взето с Протокол от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 27.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ №551/08.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг за обезпечаване на собствено участие по проект: „ Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“