РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №30 от заседанието, проведено на 30.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ №600/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПР на улица с осови точки 121-120 и 120 -123, кв. 58 и части от кв. 57 и 55 по плана на с. Семчиново

РЕШЕНИЕ №599/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ имот с идентификатор 66264.601.2 по плана на КК на землище гр. Септември

РЕШЕНИЕ №598/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 227, взето с протокол № 13 от заседание на общински съвет гр. Септември, проведено на 31.08.2020 г.

РЕШЕНИЕ №597/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Предварително съгласие за възмездно право на строеж по инвестиционно намерение вх. №2600-654/24.08.2021 г. от „Риъл Енерджи“ ЕООД, ЕИК 206279167 за срок от 35 години

РЕШЕНИЕ №596/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Учредяване временно безвъзмездно право на ползване на Общинска служба „Земеделие” гр.Септември за срок от 10 /десет/ години върху помещения, находящи се в двуетажна сграда /старата административна сграда - ПОС/, в УПИ III в кв.91 по плана на гр.Септември с обща площ от 98.75 кв.м.

РЕШЕНИЕ №595/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот, публична общинска собственост, за лекарска дейност, представляващ 6 /шест/ помещения, ведно с общи части от коридорите, находящи се на втория етаж в сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ II, в кв. 63 по регулационния план на гр.Ветрен с обща площ от 192.40 кв. м.. Имота е актуван с АПОС № 5/03.08.1998 г.

РЕШЕНИЕ №594/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок до изтичане на мандата на 46-то Народно събрание на общински недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в  едноетажна масивна сграда в гр. Септември, ул. „Симеон Велики“ № 12 в УПИ XXXIII -  за обществено обслужване, в кв. 107 по плана на гр. Септември с площ от 28 кв. м..  Имота е актуван с АЧОС № 2376/25.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ №593/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение и допълнение към Решение №579 взето с протокол №29 от 29.07.2021г. на Общински съвет гр. Септември

РЕШЕНИЕ №592/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО Поправка на техническа грешка в Решение № 165/27.05.2020 г. на Общински съвет Септември, взето с Протокол № 10 от редовно заседание на ОС Септември, проведено на 27.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ №591/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Септември 2021г. – 2025г.

РЕШЕНИЕ №590/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2022 година

РЕШЕНИЕ №589/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4 годишните деца

РЕШЕНИЕ №588/30.08.2021 г.
[Дата на публикуване - 2 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на заместник-председателя на Общински съвет за свикване на редовно заседание за месец август 2021 г. и подписване и администриране на взетите решения