РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №31 от заседанието, проведено на 04.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ №601/04.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 13 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Септември”, инж. Емил Стоянов Йончев