РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №34 от заседанието, проведено на 29.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ №664/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на община Септември, за землища Ветрен и Славовица

РЕШЕНИЕ №663/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на община Септември, за землище Ветрен

РЕШЕНИЕ №662/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 66202.3.108, м. „Каменна поляна“, по КК на землище с. Семчиново, община Септември

РЕШЕНИЕ №661/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод СН от нов стълб в имот 66202.9.264  по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново

РЕШЕНИЕ №660/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново

РЕШЕНИЕ №659/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Симеоновец

РЕШЕНИЕ №658/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ XIII-общ. в кв. 36 по плана на гр. Ветрен

РЕШЕНИЕ №657/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 586, взето с протокол № 29 от заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 29.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ №656/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 533, взето с протокол № 24 от заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 28.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ №655/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на ПИ 10820.27.205 в м. „Каменлив път“ с НТП – изоставена нива, с площ от 2368 кв. м. по КК на гр. Ветрен, община Септември, за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №654/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на ПИ 10820.27.204 в м. „Каменлив път“ с НТП – изоставена нива, с площ от 2183 кв. м. по КК на гр. Ветрен, община Септември, за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №653/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10104.23.84 в м. „Черния вир“ с НТП – пасище, с площ от 35 156  кв.м. по кадастралната карта на с. Варвара, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №652/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10104. 19.82 в м. „Градините“  “ с НТП – пасище, с площ от 32 600 кв.м. по кадастралната карта на с. Варвара, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №651/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 67009.19.8 в м. „Вакарелката“ с НТП – пасище, с площ от 12 551 кв.м. по кадастралната карта на с. Славовица, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №650/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 67009.19.19 в м. „Вакарелката“ с НТП – пасище, с площ от 28 794 кв.м. по кадастралната карта на с. Славовица, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №649/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО:Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.27.213 в м. „Каменлив път“ с НТП – пасище, с площ от 748 кв. м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №648/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.30.535 в м. „ Герена“ с НТП – пасище, с площ от 76 509 кв. м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №647/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.40.340 м. „Баталите“ с НТП – пасище, с площ от 5667 кв. м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №646/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.40.334 в м. „Баталите“ с НТП – пасище, с площ от 9487 кв. м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №645/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.40.326 м. „Баталите“ с НТП – пасище, с площ от 33 542  кв. м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №644/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.40.330 м. „Баталите“ с НТП – пасище, с площ от 43 508 кв. м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №643/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.29.306 в м. „Ружина поляна“ с НТП – пасище, с площ от 27 566 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №642/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.29.304 в м. „Ружина поляна“ с НТП – пасище, с площ от 44 191 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №641/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.31.783 в м. „Юручуша“ с НТП – пасище, с площ от 71 107 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №640/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 10820.31.785 в м. „Юручуша“ с НТП – пасище, с площ от 480 967 кв.м. по кадастралната карта на гр. Ветрен, община Септември от „пасище“ в „неизползваема нива“

РЕШЕНИЕ №639/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Промяна на начина на трайно ползване на имот с  идентификатор 66264.11.401 в м. „Адата“ с НТП – пасище, с площ от 7 436 кв.м. по кадастралната карта на гр. Септември, община Септември от „пасище“ в „гори и храсти з земеделска земя“

РЕШЕНИЕ №638/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО:  Предоставяне на имоти „Общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ“, за възстановяване на собственици /наследници/ в стари съществуващи и възстановими реални граници

РЕШЕНИЕ №637/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Утвърждаване на оценка от лицензиран оценител, за продажба на общински имот – УПИ VI в кв. 5 по плана на Варварски минерални бани

РЕШЕНИЕ №636/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Съгласие за промяна на предназначение на имот за изграждане на обект на техническа инфраструктура – соларен парк, подготовка на ПУП, утвърждаване на експертна оценка от лицензиран оценител

РЕШЕНИЕ №635/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект : „Ремонт на административна сграда находяща се в УПИ II – за аптека, здравна служба и кметство в кв. 63, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Ветрен, общ. Септември“

РЕШЕНИЕ №634/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО:Даване съгласие за издаване на ново Разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от водовземно съоръжение  - Сондаж № 3 за захранване на обект: Основно училище „Никола Вапцаров” село Варвара, намиращо се вУПИ I /едно/ - Училище, кв.51 по плана на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, ЕКАТТЕ: 10104

РЕШЕНИЕ №633/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2022г. на ДП „НКЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК1308232430514, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №632/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Отпускане на социална стипендия на Ива Кирилова Кузева

РЕШЕНИЕ №631/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. на община Септември

РЕШЕНИЕ №630/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Създаване на доброволно формирование на територията община Септември

РЕШЕНИЕ №629/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Възлагане представляването на община Септември, в качеството на акционер в „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД, във връзка с извънредно общо събрание на дружеството

РЕШЕНИЕ №628/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ – СЕПТЕМВРИ 2021“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала - Община Септември

РЕШЕНИЕ №627/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на решение за удължаване на срока за възстановяване на безлихвен заем от централния бюджет, отпуснат по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и отправяне на мотивирано предложение до Министерство на финансите за удължаване на основание чл. 103, ал. 4 от същия закон

РЕШЕНИЕ №626/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Актуализация на капиталовата програма на община Септември за 2021 г. в увеличение/намаление в размер на 6940 лв. с източник на финансиране-собствени приходи

РЕШЕНИЕ №625/29.10.2021 г.
[Дата на публикуване - 04 ноември 2021 г.]

ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на заместник-председателя на Общински съвет за свикване на редовно заседание за  месеци септември и октомври  2021 г. и подписване и администриране на взетите решения