Новини

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Проектът за приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално - декоративни елементи на територията на община Септември ведно с мотивите за нейното приемане е публикуван на официалната интернет страница на община Септември на 04.12.2018 г. за обществено обсъждане.

В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения и становища по проекта на наредбата.