Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

От 16 февруари 2019 г. по отношение на всички държави членки на Европейския съюз влиза в сила и е задължителен за прилагане Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 16.02.2019 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи  в  Европейския съюз.

Регламентът въвежда изготвянето на многоезични стандартни удостоверения, които се прилагат към официалните документи, издадени от органите на държава членка на ЕС.

Многоезичното стандартно удостоверение отразява съдържанието на официалния документ и включва заглавията на полетата на официалния документ на официалните езици на издаващата държава от ЕС и приемащата държава от ЕС. В тази връзка стандартните удостоверения нямат самостоятелни правни последици и не могат да се използват отделно от официалния документ, за който са съставени. Наличието на многоезично стандартно удостоверение улеснява превода, тъй като се попълва освен на официалния език – български и с букви на латиница.

В тази връзка за Община Септември възникна задължение за издаване на стандартни удостоверения по утвърдени с Регламента образци.

С проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември може да се запознаете тук.