Новини

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПОСТЪПИЛИ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 Г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Проектът за приемане на Годишната програма на община Септември за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. е публикуван на официалната интернет страница на община Септември на 15.01.2020 г. за обществено обсъждане.

В нормативно определения срок  е  постъпило Заявление с вх. № 9400-223/21.01.2020г. с предложение за включване в Годишната програма на община Септември за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. на ПИ 66264.18.144 и ПИ 66264.18.122 в землището на гр. Септември.