Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Наредбата е подзаконов нормативен акт от местно значение. Наложително е да се направи актуализация на настоящата Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер на Община Септември с цел да се приведе в съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания на актове от по-висока степен.

Наредбата следва да отговаря на нормите на Конституцията на Република България, която в чл. 19, ал. 1 и ал. 2 предписва, че държавата трябва да изгради система на правно регулиране на стопанската дейност, която да гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия, когато започват стопанска дейност, така и по отношение на нейното организиране и осъществяване. Следва да бъде приведена и в съответствие с чл. 1, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и с принципа на свободна стопанска дейност предвиден в чл. 3, ал. 3 от същия закон, както и с разпоредбите на чл. 21, ал.1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

С оглед съобразяването и привеждането в съответствие със законодателството на Република България се налага изменение и допълнение на настоящата Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер на Община Септември, като бъдат отменени следните текстове - чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2, т. 3, чл. 23, т. 3 и чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредбата, тъй като същите противоречат на посочените по-горе нормативни актове и принципи.

Подробно с Мотивите и Проекта за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер може да се запознаете тук.