Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

  • Печат

Действащата Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Септември е приета с Решение № 338/2009 г., Протокол №17 на заседание на Общински съвет гр.Септември, проведено на 27.02.2009 г. и влиза в сила от 16.03.2009 г. Причините за изготвяне и приемане на нова Наредба е необходимостта от привеждане на сега действащата в съответствие с нормативните актове от по–висока степен и национално значение.

За да се постигне актуализиране и привеждане на нормативната база на община Септември в съответствие с изискванията на закона, на изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и на Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, следва да се отмени действащата Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Септември и да се приеме нова такава.

Подробно с Мотивите и Проекта на Наредбата за пожарна безопасност и защита на населението на Община Септември може да се запознаете тук.