Новини

ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА "ВАРВАРА", БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ

Тарифата отразява политиките по чл. 2, ал. 2, т. 2 и З от Закона за водите, свързани с насърчаване на устойчивото използване на водите чрез дългосрочно опазване на наличните водни ресурси, включително комплексното, многократното и ефективното им използване.

Това се обезпечава чрез прилагането на тарифата за този температурен диапазон, в рамките на който потребителят на водата е осигурил необходимата техническа инфраструктура за ефективно използване на природния ресурс не само количествено, а и енергийно. Може да се отбележи, че чрез Тарифата се провежда ценова политика, която осигурява подходящи стимули за потребителите за ефективно използване на водите, включително не само като количествено, но и температурно. Целта на закона е да осигури и интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението.

Нормата на чл. 194, ал. 6 от Закон за водите предвижда, че както размерът на таксите за водовземане, така и начинът и редът на тяхното изчисляване и заплащане, се определя с тарифа на Министерския съвет - нормативен акт.

При съпоставка с действащата към този момент норма на § 133, ал. 7, т. 1, буква "в" от ПЗР на ЗИД на ЗВ, оправомощаването на общинските съвети за ползването на минералните води, е да определят с решение дали минералната вода от определено находище да бъде предоставяна за ползване безвъзмездно или след заплащане на такса, определена с тарифа, приета от Общинския съвет.

Таксата за водовземане на минерални води - изключителна държавна собственост, предоставени за управление и ползване на Общината, е установена със закон и по изрична негова делегация се определя от Общински съвет с тарифа.

Подробно с Мотивите и Проекта на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода "Варвара", безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години може да се запознаете тук.