Новини

ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2022

С Решение № 666/30.11.2021 г. на Общински съвет Септември, взето с Протокол №35/30.11.2021 г. от заседание на Общински съвет - Септември, проведено на 30.11.2021 г.

е приета и одобрена план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци на територията на Община Септември за 2022 г., съгласно Приложение №1 и е определен размера на таксата за битови отпадъци за територията на Община Септември по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември, съгласно Приложение №2.

 

Решение № 666/30.11.2021 г. на Общински съвет Септември

Приложение №1 - План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци на територията на Община Септември за 2022 г.

Приложение №2 - Размер на таксата битови отпадъци за територията на Община Септември