Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември, действаща към настоящия момент е приета 2008 г. от Общински съвет Септември на основание чл. 9 от Закона за местните данъци. Наредбата е изменяна и допълвана многократно, като множеството изменения и допълнения през годините, вече затрудняват нейното използване.

Отделно от това актуализация на цените на предлаганите услуги в по-голямата си част не е правена повече от 10 години.

През последните три години настъпиха множество глобални събития, които промениха коренно икономическата и обществена обстановка в страната. Това са COVID-
пандемията, военните действия на територията на Украйна, и настъпилата впоследствие икономическа криза и рецесия. Всички тези събития доведоха до рязко и голямо поскъпване на цените на основни суровини, а от там на материалите и услугите. Тези събития се отразиха на икономическата обстановка и на национално ниво, като към настоящия момент е налице висока инфлация и многократно увеличение на минималната работна заплата за страната, увеличение на горива и ел.-енергия и увеличение на цените на материали и услуги.

На следващо място действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги не отразява в достатъчна степен промените в законите и другите нормативни актове.

Всички тези обстоятелства в тяхната съвкупност налагат приемането на нова наредба, която да уреди обществените отношения свързани с определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември.

Наредбата определя таксите и цените на услугите, които Общинска администрация предлага на гражданите и юридическите лица, като отделните видове услуги са конкретизирани в различни други нормативни актове.

Подробно с мотивите и проекта на наредбата може да се запознаете тук.