Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горските територии на Община Септември е приета на 30.03.2016 г.

За изминалите години, тя е изменяна веднъж на 28.07.2016 г. При нейното прилагане са установени някои непълноти, които е необходимо да бъдат приведени в съответствие с нормативните актове и практическото изпълнение на задълженията на Община Септември.

С настоящото изменение и допълнение се цели унифициране сроковете на валидност на разрешението за отсичане и изкореняване и извоз на дървесината и привеждането й в съответствие с наредбите за реда за ползване на дървесина извън горските територии в повечето общини в Република България.

Подробно с мотивите и проекта за изменение на наредбата може да се запознаете тук.