Дневен ред на заседанията на постоянните комисии

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Дневен ред на предстоящото заседание на комисията по НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОВИЯ РЕД, МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ВЛАСТ, УКРЕПВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ИНТЕГРИТЕТ, АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, МОЛБИТЕ, ЖАЛБИТЕ, СИГНАЛИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
[Дата на публикуване - 19 юли 2024 г.]

Дневен ред на предстоящото заседание на комисията по ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, РАЗВИТИЕТО И ЗАКРИЛАТА НА КУЛТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВЪЗПИТАНИЕТО, ЗАКРИЛАТА И РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА, ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТА
[Дата на публикуване - 19 юли 2024 г.]

Дневен ред на предстоящото заседание на комисията по ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ, СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ
[Дата на публикуване - 19 юли 2024 г.]

Дневен ред на предстоящото заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМЕДЕЛИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО, СТРОИТЕЛСТВОТО, АРХИТЕКТУРАТА, ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ И КРАЙГРАДСКИ РАЙОНИ, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
[Дата на публикуване - 19 юли 2024 г.]