Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И МОНУМЕНТАЛНО – ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Приемането на нова наредба се налага, тъй като действащата към момента наредба в голямата си част не е съобразена с измененията в законодателството – ЗУТ и свързаните с него подзаконови актове и следва цялостно да се преработи текстът на наредбата и приведе в съответствие с нормативните актове от по висока степен.

Подробно с мотивите за приемане и проекта на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално – декоративни елементи  на територията на община Септември може да се запознаете тук