Новини

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НОРМАТИВНАТА КОМИСИЯ НА 08.02.2021

  • Печат

На основание чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, председателя на постоянната комисия по

НОРМАТИВНА УРЕДБА И ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОВИЯ РЕД, МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ВЛАСТ, УКРЕПВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ИНТЕГРИТЕТ, АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, МОЛБИТЕ, ЖАЛБИТЕ, СИГНАЛИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

свиква заседание на 08.02.2021г. /понеделник/  от  16:30 часа в залата на Общински  съвет, при следния: