Новини

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 2019 - 2023

С приемане на Стратегията за управление на общинската собственост за срока на мандата в Община Септември, се определя политиката за развитието на общинската собственост – основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, основните характеристики на видовете имоти, формулирана е визията за развитието и управлението на общинската собственост и са набелязани приоритетите за постигане на стратегическите цели на общината.

Подборно с Мотивите и Проекта на Стратегията за управление на общинската собственост може да се запознаете тук.