Новини

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2020 - 31.12.2020

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане отчет за дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

С отчета може да се запознаете тук.