Новини

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2021 Г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от Закон за закрила на детето и на основание чл. 3 ал. 1 от Правилник за прилагане на закон за закрила на детето е необходимо разработване на Общинска програма за закрила на детето в община Септември за 2021 година.

Целта е да се гарантират основните права на детето във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните интереси на всички деца на територията на община Септември.

Подробно с Мотивите и Проекта на програмата може да се запознаете тук.