Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

  • Печат

В община Септември до този момент предоставянето на услугата Домашен социален патронаж не е регламентирано в Наредба.

Именно в тази връзка се предлага приемането на Наредбата за реда и условията за предоставянето на услугата Домашен социален патронаж. Целта е да бъдат уредени обществени отношения, които не са уредени в ЗСУ и ППЗСУ, но в които са налице материално правни разпоредби даващи основание за уреждане на конкретни обществени отношения от местно значение с наредба на Общински съвет /арг. чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА/.

Целите на този проект са:

- прецизиране на условията и реда за предоставянето на социалната услуга домашен социален патронаж в община Септември;

- постигане по-добра регламентация и прозрачност при определянето и заплащането на дължимите такси;

- актуализиране на разпоредбите касаещи предоставянето на услугата домашен социален патронаж и  привеждането и им в съответствие с националната и европейско законодателство.

Подробно с Мотивите за приемане и Проекта на Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата домашен социален патронаж в  Община Септември може да се запознаете тук.