Новини

ДОПЪЛНЕН ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г.

Приемането на програмата за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива /ВЕИ/ на община Септември е израз и продължение на политиката за устойчиво развитие на община Септември.

Регионалните цели и тяхното постигане гарантират изпълнението на ангажиментите в национален мащаб и са определящи за устойчиво европейско развитие. Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие. Тя се налага във връзка с изпълнението на община Септември по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, съгласно чл. 9 за разработване на дългосрочни и краткосрочни програми.

Подробно с допълнения проект на програмата може да се запознаете тук.